Liten økning av lus
10.12.2018 - kyst.no
Luseåret 2018 går mot slutten og status per i dag viser en liten oppgang i antall lokaliteter som overstiger lusegrensen.
Les nyhet32 millioner laks ble vaksinert i november
10.12.2018 - kyst.no
I november fikk 32,1 millioner laks flerkomponentvaksine, en økning på 1,7 millioner solgte doser sammenlignet med november 2017.

Mattilsynet: - Er ikke sikkert varmtvann egner seg som behandlingsmetode
04.12.2018 - kyst.no
- Bruk av varmtvann som en ikke-medikamentell metode for å avluse fisk, kan ende opp med å ikke bli tillatt, sier Friede Andersen fra Mattilsynet.

Overraskende funn rundt luselarver og temperatur
03.12.2018 - kyst.no
I et forsøk utført ved Havforskningsinstituttet fant man ut at lakselus i larvestadiet nauplius ikke oppfører seg i forhold til temperatur som man før hadde trodd. Dette kan få betydning for både forebygging og modellering.

Dette tror de dreper villfisken mer enn antatt
30.11.2018 - kyst.no
Fiskedød på grunn av gassovermetning er sannsynligvis mye mer utbredt i norske elver enn antatt.

Forbud mot bademidler: - en alvorlig inngripen
30.11.2018 - kyst.no
Tekna mener et forbud mot bademidler vil påvirke dagens ordning for fiskehelsepersonell, og understreker at bruken av bademidler er godt nok regulert slik det er i dag.

Lusevarsling – grunnlaget for neste generasjon lusebekjempelse
29.11.2018 - iLaks.no
Havbruksnæringen sin lisens fra samfunnet til å opprettholde og øke lakseproduksjonen er i dag avhengig av hvordan den evner å holde populasjonen av lakselus nede. I dag er lakselus det største hinderet for videre vekst i flere regioner, og lakselusa er opphavet til at vekst i lakseoppdrett blir regulert av «trafikklyssystemet». For å vokse må næringen innovere i bedre planlegging av produksjon på lokalitetene, og mer effektive preventive tiltak i den løpende driften.

Statusrapport fra styringsgruppen for vurdering av lakseluspåvirkning
29.11.2018 - Havforskningsinstituttet
Produksjonsområde 3, Karmøy – Sotra, er fremdeles i kategorien med høyest risiko for dødelighet på villaks forårsaket av lakselus. Fire områder ligger i den mellomste kategorien, mens resten av de 13 produksjonsområdene ligger i kategorien med lavest risiko.

- Innfør H2O2-forskriften så raskt som mulig
27.11.2018 - kyst.no
Havforskningsinstituttet støttet Nærings- og fiskeridepartementets forslag om å forby åpen badbehandling i anlegg nærmere enn 500 meter fra rekefelt.

- Mangelfull kunnskap rundt effekten av lusebehandlinger
26.11.2018 - kyst.no
Kari Torp, seniorrådgiver havbruk i Bellona, mener at direkte utslipp til sjø må forbys. Kjemikalieselskap Solvay ser seg uenig i dette og sier at innstramming av regelverket ikke kan generaliseres.

Mistanke om ILA ved oppdrettsanlegg i Dyrøy kommune i Troms fylke
23.11.2018 - Mattilsynet
Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 23055 Storvika V i Dyrøy kommune i Troms fylke. Lokaliteten drives av SalMar Farming AS, avdeling Troms. Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Akutt fiskedød i RAS-anlegg bekymrer forsikringsbransjen
23.11.2018 - kyst.no
Gjensidige Forsikring ASA forteller de er bekymret for akutt fiskedød i RAS-anlegg, ettersom man vet så lite om årsakene. Selskapet har derfor blitt strengere og krever mer når anleggene skal forsikres.


Denne nyhetsorversikten er satt sammen av Fiskehelse Nord as